พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่ระมาด

นางปฏิมา ศิลา
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
055-581229 ต่อ 126

100,730.00 (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง