พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวราภรณ์ พิมพาสอน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
055-518128

90,000.00 (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินบำรุง (PP Area based ปีงบประมาณ 2560/2562