พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2564
รพ.สต.ตำบลท้องฟ้า

นางสาวสิราณี แจ่มเจ๊ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
093-1750983
bantak210@hotmail.com
60,000.00 (หกหมื่นบาทถ้วน)
เงินบำรุง