พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา
รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง

นางนภาพร วงศ์ขมิ้น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


21,980.00 (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ