พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่
รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร

นายฐาปกร แก้วสีนวล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
081-9734236
Thanakorn_K@hotmail.com
4,300.00 (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ