พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลท่าสองยาง

นายธีรพงษ์ เพียกุณา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
086-0710533
teerapongpearkuna@gmail.com
176,000.00 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง