พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
สสอ.พบพระ

นางวุพัตรา ปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-804232-3
primrose3776@gmail.com
172,020.00 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง