พิมพ์โครงการ
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอแม่สอดประจำปี 2560
สสอ.แม่สอด

นายสุรินทร์ จารสเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
089-9066478
ms348@hotmail.com
856,800.00 (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด