พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง
รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม

นายปรมินทร์ ทิอุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-5891623
daddymovie@gmail.com
31,500.00 (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณที่ได้รับการจััดสรรค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2564