พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านขะเนจื้อและเครือข่ายสุขศาลาบ้านห้วยปลากอง สุขศาลาบ้านจื้อพอก่อ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.บ้านขะเนจื้อ ตำบลขะเนจื้อ

นายวิเชียร สืบวงษ์ดิษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
090-4574096
knj106@gmail.com
18,460.00 (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ