พิมพ์โครงการ
โครงการจัดศื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank Power) เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.ปากห้วยไม้งาม
รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ

นางกฤษณา วงศ์ละ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
098-9699172
hosp_201@hotmail.com
28,800.00 (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง