พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

28,000.00 (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
แรงงานต่างด้าว