พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลแม่ระมาด

นางปฏิมา ศิลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
055-581229 ต่อ 126

74,971.00 (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)
เงินบำรุง