พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2564
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
142,260.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า