พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2560
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
58,400.00 (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า