พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข อ.อุ้มผาง จ.ตาก
สสช.บ้านร่มเกล้า 5

นางสาวอุทุมพร ตรรกนาถกวิน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน
062-3488455
tar60629@gmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ