พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

44,000.00 (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เงินงบบริหารจัดการโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว