พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ปี 2560
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

310,000.00 (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
แรงงานต่างด้าว