พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบบริการ รพ.สต.คลองขยางโพรง
รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม

นายปรมินทร์ ทิอุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
085-7717704
daddymovie@gmail.com
30,000.00 (สามหมื่นบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ