พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

235,800.00 (สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
แรงงานต่างด้าว