พิมพ์โครงการ
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขประจำปี 2562
สสอ.แม่สอด

นายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
086-2051235
aompra57@gmail.com
470,400.00 (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล