พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

186,600.00 (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี