พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้ง และซ่อมบำรุง
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
095-3144222
Jedtinon.non@gmail.com
315,000.00 (สมแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี