พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563
รพ.สต.ตำบลแม่สลิด

นายมั่นหมาย นิมิตล้ำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-587373
bantak216@hotmail.com
65,000.00 (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562,เงินบำรุง