พิมพ์โครงการ
โครงการเช่าระบบ Cloud Server ปีงบประมาณ 2559
โรงพยาบาลแม่สอด

นายสุชาติ พรเจริญพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
055-531229

51,360.00 (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จากเงินนอกงบประมาณ - เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2559