ปี พ.ศ.

จำนวนโครงการทั้งหมด

33

รอการตรวจสอบและอนุมัติ

8

ไม่อนุมัติโครงการ

0

โครงการอนุมัติ

25