พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2563
รพ.สต.บ้านยางโองนอก ตำบลแม่สลิด

นายจักริน ภู่มา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-887051
bantak215@hotmail.com
57,000.00 (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทภ้วน)
เงินบำรุง,ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562,เงินบำรุง,งบ QOF ปี 2562