พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลแม่ระมาด

นางอัญชลี บรรลือ
พยาบาลวิชาชีพชนาญการ
055-581229 ต่อ 113

130,500.00 (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง