พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
091-8589845
daruwank48@gmail.com
4,950.00 (สี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า