พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นายกิตติคุณ บัวบาน
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
055-518118

40,000.00 (สี่หมื่นบาทถ้วน)
เงินงบบริหารจัดการโครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว