พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลวังเจ้า ปี 2562
โรงพยาบาลวังเจ้า

นางสาวดรุวรรณ คลังศรี
เภสัชกรชำนาญการ
0918589845
daruwank48@gmail.com
33,900.00 (สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาลวังเจ้า