พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
สสอ.พบพระ

นางสาวศุภลักษณ์ ประดิษฐกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
055-804232-3
tak_popra@hotmail.com
219,610.00 (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุง