พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สสจ.ตาก

นางวรรณวิมล สมเจริญสิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055-518133

18,500.00 (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
แรงงานต่างด้าว