พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องที่เสียหายไม่สามารถใช้งานได้
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-800579 ต่อ 351

80,500.00 (แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)