พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑืคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก

นายบุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
087-8443362
boonrid1@gmail.com
134,300.00 (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต.แม่จะเรา