พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาล
โรงพยาบาลท่าสองยาง

นายเทิดศักดิ์ บุญชู
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
088-5456056

350,000.00 (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินบำรุง