พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลบริการ รพ.สต.บ้านสระตลุง
รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง

นายสายใด อีแวนส์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
086-2155485
h_212@windowslive.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบเสื่อม