พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้และเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อตอบรับการใช้งานมากขึ้น
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-549257-8 ต่อ 351

34,800.00 (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง รพ.