ประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ติดตั้งและซ่อมบำรุง
โรงพยาบาลบ้านตาก

นายเจตตินนท์ ต๊ะปินตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
095-3144222
jedtinon.non@gmail.com
92,000.00 (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี

ลงชื่อ
นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายแพทย์สมิทธ์ เกิดสินธุ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายแพทย์สมพงศ์ ขวัญเปรม
รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลแม่สอด
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นางทัศนีย์ รอดสังข์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นางโชติกา อินทะนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายรักพงษ์ สายพิรุณ
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
โรงพยาบาลแม่สอด
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายอัครพล วงศ์หล้า
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลแม่ระมาด
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายกิตติพงษ์ ชัยศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายสิทธิพงศ์ พรมหาญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
เห็นชอบ
ลงชื่อ
นายวิทยา ศิริพร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลท่าสองยาง
เห็นชอบ