พิมพ์โครงการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง

นายสำเริง แหงมมา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0817075986
kiat5797@gmail.com
21,000.00 (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เงินบำรุง