การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10

พิมพ์โครงการ
โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ (Data Center) อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปี 2565
รพ.สต.ตำบลแม่สลิด

นางสาวณัฐฎารัตน์ แก้วแสนตอ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
055-857373
bantak216@hotmail.com
60,000.00 (หกหมื่นบาทถ้วน)
เงินบำรุง