พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อภาระงาน Diagital Hospital และรองรับการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สำรองข้อมูล (DR-Site) แบบเร่งด่วน (Hot Site Data Center)
โรงพยาบาลแม่สอด

นายจุมภฏ โสตถิถาวร
รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
055-531229
jumpots@gmail.com
1,280,000.00 (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
เงินนอกงบประมาณ-เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ประจำปี 2565