พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่
รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร

นายฐาปกร แก้วสีนวล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
081-9734236
Thapakorn_k@hotmail.com
22,000.00 (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบค่าเสื่อม