พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
สสอ.พบพระ

นางสุพัตรา ปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
055804232
primrose3776@gmail.com
407,100.00 (สี่แสนเจ็ดพันพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เงินบำรุง