พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่และทดแทนครุภัณฑ์ที่เสียหาย
โรงพยาบาลสามเงา

นายรัตนชัย พูลประโยชน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
055-549257-8 ต่อ 351

124,000.00 (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เงินบำรุงโรงพยาบาล