พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560
โรงพยาบาลแม่สอด

นายจุมภฏ โสตถิถาวร
รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
055-531229
่jumpots@gmail.com
32,580.00 (สามหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เงินนอกงบประเมิน-เงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ประจำปี งบประมาณ 2560