พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์งาน รพ.สต.บ้านลานสาง
รพ.สต.บ้านลางสาง ตำบลแม่ท้อ

นางสังวาลย์ ยะนาวงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
089-4368967
lansang_07279@hotmail.com
7,500.00 (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ