พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) รพ.สต.บ้านมูเซอ
รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ

นายประยุกต์ศาสตร์ มณีวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
095-6399856
prayooksart_m@hotmail.com
23,000.00 (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เงินช่วยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ