พิจารณาโครงการ

พิมพ์โครงการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน รพ.สต.บ้านแสม ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.บ้านแสม ตำบลสามหมื่น

นายอภิชาติ ธรรมจำนงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
096-6620789
107mrmph@gmail.com
7,190.00 (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เงินบำรุงของสถานบริการ