พิมพ์โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพบพระ

นายเกรียงศักดิ์ เวชกุล
พยาบาลวิชาชีพ
055-569023 ต่อ 213

55,500.00 (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณประจำปี